TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thẳng Nam Biến Dựng Phụ (Hi! Đừng Chạy)
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trọng Sinh Đến Nông Gia
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Sủng Hôn Hào Môn
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích